Nettkvalitet

Hva er nettkvalitet, og hvorfor skal vi bry oss?

For at kunder/ sluttforbruker sine elektriske laster skal fungere optimalt, så må levert spenning ligge innenfor spesifiserte forhold og grenser. Den må ha en viss «kvalitet» - Nettkvalitet. EMC-Consult AS har tilegnet seg kunnskap og erfaring, om hvordan man kan måle og kvantifisere de ulike variablene, som kan gi oss et bilde av kvaliteten i det elektriske nettet.

god nettkvalitet gir kunder nytteverdier som:

• En effektiv elektrisk installasjon, som ikke gir kunder unødvendig høye strømregninger samt straffeavgift. Økt energitap = høyere produksjonsomkostninger.

• Bidrar til god maskinhelse og øker levetiden for maskiner og installasjoner.

• Økonomisk gevinst på reduserte vedlikeholdskostnader, og eliminerer sannsynligheten for at man får uforutsette uforklarlige feil/ driftsavbrudd på utstyr.

Med våre måle og analyse tjenester (ref. bilde under), så vil vi identifisere eventuelle negative faktorer i nettkvaliteten. Vi ønsker da å drøfte disse faktorene med kunden, og ut ifra situasjonen komme med råd og anbefalinger om tekniske løsningsforslag på kompenserende tiltak for å redusere/ eliminere de negative virkningene:

nettanalyse_i_felt_2

Nettanalyse i felt

Ikke-lineære laster i et svakt nett kan by på problemer

 

EMC-Consult har god erfaring med å foreta nettanalyse med riktige instrumenter, for å måle og analysere ulike variabler ifm. nettkvalitet.

Her er bildet tatt fra en jobb der frekvensomformerdriften som ble installert, forårsaket kapasitive jordstrømmer i kundens elektriske nett, og flere andre motor-starter avganger trippet pga. jordfeil.

Etter en analyse for å identifisere og kvantifisere årsaken til disse virkningene, ble det utført kompenserende tiltak ifm. installerte komponenter, og anlegget kunne gjenoppta normal drift og overvåkning.

Leveringskvalitet, hva du som kraft kunde har krav på!

Elektrisitet blir produsert, transportert og brukt samtidig. Alle som er knyttet til det norske kraftsystemet påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på elektrisiteten som blir levert fra kraftsystemet. Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet, spenningskvalitet og ulike ikke-tekniske elementer, slik som kundeservice og informasjon.

NVE har ansvar for forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Forskriften skal sikre at alle som bruker elektrisk kraft i Norge skal få en tilfredsstillende leveringskvalitet uavhengig av hvor i landet man bor.

Leveringspålitelighet sier noe om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi, mens spenningskvalitet sier noe om anvendeligheten av den elektriske energien. Spenningen må ha en viss kvalitet for at den skal kunne benyttes og ikke ødelegge elektriske apparater. Konsekvenser av for dårlig spenning kan være havari på elektrisk utstyr, forkortet levetid på utstyr og blinking i lyset.

Opplever du havari på utstyr/ uønsket driftstans uten noen opplagt grunn?

Er du i tvil på om du får den kvaliteten du har krav på? 

Eller om ditt anlegg lager dårlig nettkvalitet?

Ta kontakt så hjelper vi deg.

nettkvalitet-image