Nettkvalitet

Hva vi kan tilby

 

EMC-Consult AS i samarbeid med vår internasjonale leverandør av markedsledende produkter, kan levere komplette løsninger som vil eliminere energitap i alle typer elektriske anlegg (lavspent og høyspent).

Våre løsninger er en lønnsom investering, da den garantert gir en positiv nåverdi.

Økt energitap = høyere produksjonsomkostninger.

Alle elektriske nett i Norge og verden er blitt mer forurenset, og mindre energieffektivt, og det gir deg som anleggseier unødvendige økonomiske kostnader som vi har som mål å fjerne.

Reaktivt effektforbruk (Var) og harmoniske komponenter gir ingen effektiv energioverføring, derfor liker ikke netteier kunder som har lav effektfaktor og gir derfor straffeavgift, da forbruket ikke er inkludert i den aktive effekt (W/KW) målingen.

Men den reaktive effekten skaper energi-tap pga. kabel resistans.

Da må netteier fakturere ekstra da de må levere tilsynelatende effekt (VA,KVA) som ikke inkluderer både reaktiv (Var) og aktiv effekt (W).

Spenningsubalanse forårsaker høy ubalanse strømmer i stator viklingene til en motor som forårsaker overoppheting og redusert motor levetid.

Våre kompakte enheter kan installeres raskt og effektivt i deres elektriske anlegg, og vil i tillegg til harmonisk eliminering kunne garantere en effektfaktor på over 0.99 og helt identiske fasestrømmer!

Det kan vises til internasjonale suksesshistorier, ved installering av disse enhetene.

Ett annet aspekt av en slik investering er etterlevelse av miljøpolitiske mål. Det skal foregå et omfattende internasjonalt samarbeid for å nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050.

Energi bransjen må ta i bruk nye metoder for å energi effektivisere, og å skape en miljøvennlig gevinst. Det vil derfor oppstå et stort behov i transport og energi bransjen, behov som målbare økonomiske besparelser over lang tid, og miljøvennlig gevinst.

Våre løsninger er med å dekke disse behovene!

En investering i å bli mer energieffektiv, kan derfor være med å gi dere en fordelaktig positiv publisitet som er med å bedre omdømme, som igjen styrker selskapet sin posisjon i markedet.

Ta kontakt om noe er uklart, eller om det skal være andre spørsmål.

Vårt mål er å levere god nytteverdi av våre tjenester.

Vi lover god service og oppfølging!

 

 

 

Vi sørger for god nettkvalitet! God nettkvalitet gir kunder nytteverdier som:

 

• En effektiv elektrisk installasjon, som ikke gir kunder unødvendig høye strømregninger samt straffeavgift. Økt energitap = høyere produksjonsomkostninger.

 

• Bidrar til god maskinhelse og øker levetiden for maskiner og installasjoner.

 

• Økonomisk gevinst på reduserte vedlikeholdskostnader, og eliminerer sannsynligheten for at man får uforutsette uforklarlige feil/ driftsavbrudd på utstyr.

 

Med våre måle og analyse tjenester (ref. bilde under), så vil vi identifisere eventuelle negative faktorer i nettkvaliteten. Vi ønsker da å drøfte disse faktorene med kunden, og ut ifra situasjonen komme med råd og anbefalinger om tekniske løsningsforslag på kompenserende tiltak for å eliminere de negative virkningene.

nettanalyse_i_felt_2

Nettanalyse i felt

Ikke-lineære laster i et svakt nett kan by på problemer

 

EMC-Consult har god erfaring med å foreta nettanalyse med riktige instrumenter, for å måle og analysere ulike variabler ifm. nettkvalitet.

Her er bildet tatt fra en jobb der frekvensomformerdriften som ble installert, forårsaket kapasitive jordstrømmer i kundens elektriske nett, og flere andre motor-starter avganger trippet pga. jordfeil.

Etter en analyse for å identifisere og kvantifisere årsaken til disse virkningene, ble det utført kompenserende tiltak ifm. installerte komponenter, og anlegget kunne gjenoppta normal drift og overvåkning.

Leveringskvalitet, hva du som kraft kunde har krav på!

Elektrisitet blir produsert, transportert og brukt samtidig. Alle som er knyttet til det norske kraftsystemet påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på elektrisiteten som blir levert fra kraftsystemet. Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet, spenningskvalitet og ulike ikke-tekniske elementer, slik som kundeservice og informasjon.

NVE har ansvar for forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Forskriften skal sikre at alle som bruker elektrisk kraft i Norge skal få en tilfredsstillende leveringskvalitet uavhengig av hvor i landet man bor.

Leveringspålitelighet sier noe om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi, mens spenningskvalitet sier noe om anvendeligheten av den elektriske energien. Spenningen må ha en viss kvalitet for at den skal kunne benyttes og ikke ødelegge elektriske apparater. Konsekvenser av for dårlig spenning kan være havari på elektrisk utstyr, forkortet levetid på utstyr og blinking i lyset.

Opplever du havari på utstyr/ uønsket driftstans uten noen opplagt grunn?

Er du i tvil på om du får den kvaliteten du har krav på? 

Eller om ditt anlegg lager dårlig nettkvalitet?

Ta kontakt så hjelper vi deg.

nettkvalitet-image